duet

Es tracta d’un joc visual entre dues imatges que sense pertànyer al mateix lloc ni moment tenen una estreta relació ja sigui pel seu contigut, composició, llum o colors.

Se trata de un juego visual entre dos imágenes que sin pertenecer al mismo lugar ni momento guardan una estrecha relación ya sea por su contenido, composición, luz o colores.

Share This